+48 68 347 35 57
sekretariat@sp3wolsztyn.pl


AKTUALNOŚCI    O NAS    POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA   
ŚWIETLICA    SPORT    BIBLIOTEKA    KONTAKT   

Historia szkoły

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Michała Drzymały Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego stoi przy ulicy M. Konopnickiej już ponad 60 lat. Decyzję o jej budowie podjęto z inicjatywy Inspektoratu Oświaty, Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Członkowie ww. instytucji na sesji Miejskiej Rady Narodowej w dniu 7 lipca 1959 roku powołali Komitet Budowy Szkoły Tysiąclecia w Wolsztynie, który rozpoczął swoją działalność 11 sierpnia tego samego roku. W skład Komitetu weszli: przewodniczący – inż. Jan Podkanowicz, zastępcy: Józef Borkowski - Kierownik Wydziału Oświaty PPRN, Julian Zwoliński – prezes ZP ZNP, sekretarz: Stefan Stachowiak - przewodniczący Prezydium MRN. Prace Komitetu wspomagały 4 komisje: Inwestycyjna, Propagandowa, Czynów, Finansowa.

Przez dwa lata trwały starania o uzyskanie zezwolenia na budowę szkoły. W tym czasie firma „Miastoprojekt” z Poznania opracowała dokumentację projektowo–kosztorysową. Zgodnie z założeniami koszt budowy szkoły oszacowano na  8 700 000 zł. Projekt techniczny opracował inż. Tadeusz Iskierka, adaptacji terenu dokonali inżynierowie Getz, Wardzyński i Jurdycki a nadzór techniczny nad budową szkoły powierzono inż. Leonardowi Biskupskiemu z Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Szkolnych w Poznaniu.
4 kwietnia 1961 roku wykopano fundamenty pod szkołę, a już 6 lipca tegoż roku ruszyły pierwsze roboty budowlane pod kierunkiem Franciszka Fornalskiego. 
17 września 1961 roku w czasie uroczystej akademii wmurowano Akt Erekcyjny Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego.

W 1962 roku nastąpiła zmiana wykonawcy prac budowlanych. Kierownictwo budowy przejął wówczas Jerzy Barski, a nadzór techniczny sprawował inż. Stanisław Pietras. W czerwcu tego roku Komitet Budowy Szkoły skierował do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu wniosek o nadanie szkole imienia Michała Drzymały. Wniosek przyjęto i od 15 września 1962 roku pełna nazwa szkoły brzmi: „Szkoła Podstawowa nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie”.
Powołano również pierwszego dyrektora, (kierownika) budującej się szkoły. Został nim Franciszek Dudziński, dotychczasowy nauczyciel i kierownik Szkoły Podstawowej w Rostarzewie. Funkcję tę przejął 1 września 1962 roku. Do jego zadań należało przede wszystkim  nadzorowanie budowy zgodnie z harmonogramem prac, ale również starania o wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe. Jeszcze przez rok trwała budowa szkoły.

15 stycznia 1963 roku Komisja Odbioru i Przekazania do użytku Szkoły uznała, że placówka spełnia wszelkie normy i przepisy, tym samym gotowa jest do przyjęcia  pierwszych uczniów. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne wykonanie tarasu z zadaszeniem nad głównym wejściem przesunięto na I kwartał 1963 roku. 5 lutego 1963 roku dyrektor Franciszek Dudziński zwołał pierwszą Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Tworzyło ją siedemnastu nauczycieli: piętnastu etatowych i dwóch dochodzących:

Franciszek Dudziński – kierownik szkoły,
Teresa Lisiewicz – zastępca kierownika,
Florian Antkowiak,

- Henryk Bartkowiak,
- Maria Jankiewicz,
- Barbara Janowicz,
- Anna Kumoch,
- Stanisław Lange,
- Kazimierz Łojek,
- Andrzej Miłowidow,
- Kazimierz Piosik,
- Regina Piosik,
- Kazimierz Prządka,
- Kinga Pyżalska,
- Janina Stankowska,
- Kazimierz Wawrzynowicz,
- Regina Wojciechowska.

Funkcję sekretarza szkoły przejęła Helena Tomiak – wieloletnia pracownica Wydziału Oświaty i Kultury w Wolsztynie. Ponadto zatrudniono siedmiu pracowników obsługi szkoły:

- Jana Matysika – woźny – palacz,
- Konrada Leśnika – woźny – palacz,
- Cecylię Lis,
- Barbarę Łukę,
- Annę Dudkę,
- Marię Kaźmierczak,
- Agatę Szczot.

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 3 rozpoczęły się 16 lutego 1963 roku. Ten nietypowy termin spowodowany był trudnościami lokalowymi w pozostałych szkołach. Od tej pory dzieci z osiedla mieszkaniowego przy ulicy gen. K. Świerczewskiego uczęszczały do nowo otwartej szkoły.

W 1963 roku szkoła liczyła 15 oddziałów i uczyło się w niej 542 dzieci. Powstały różnorodne organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań m.in. ZHP, PCK, SKO, chór, kółko krajoznawcze, geograficzne, fotograficzne, fizyczne, żywego słowa.
Zgodnie z zaleceniami Komisji Odbioru Szkoły w maju 1963 roku zakończono prace przy budowie tarasu i zadaszeniu nad wejściem głównym do szkoły, a także uporządkowano tereny zielone wokół niej.
Oficjalne przekazanie szkoły władzom oświatowym i młodzieży nastąpiło 2 czerwca 1963 roku. W czasie uroczystości szkoła otrzymała magnetofon (ufundowany przez Kuratora Okręgu Szkolnego - Poznańskiego) oraz telewizor (ufundowany przez dyrektora Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego). Opiekę nad szkołą przejęła Wolsztyńska Fabryka Mebli.

Od 1 września 1966 roku w związku z rozwojem systemu oświaty i wychowania  Szkołę Podstawową nr 3 przemianowano na szkołę ośmioklasową. Po raz pierwszy klasę ósmą ukończyło w czerwcu 1967 roku 38 uczniów. Kolejna zmiana w systemie organizacyjnym szkoły nastąpiła 1 stycznia 1973 roku, gdy przemianowano ją na Szkołę Gminną. Zwiększała się też liczba nauczycieli; np. w roku szkolnym 1982/83 było ich już  46. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 3 pracuje 58 wykwalifikowanych nauczycieli.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych  osiedle mieszkaniowe „Zjednoczenie” intensywnie się rozwijało. Szkoła była już zbyt mała, aby mogła w pełni sprostać wymogom edukacyjnym rosnącej liczbie dzieci. Rozpoczęto więc starania o jej rozbudowę. Dzięki współpracy  rodziców i ówczesnej dyrekcji w 1982 roku oddano do użytku 6 nowych izb lekcyjnych, gdzie swoje miejsce znalazły dzieci z nauczania początkowego. W 1999 roku szkoła przeszła kolejne przeobrażenia. Zgodnie z nową reformą szkolnictwa stała się szkołą sześcioklasową.

W ciągu 60 lat zmieniał się stopień organizacyjny szkoły, zmieniali się dyrektorzy: Franciszek Dudziński, Stanisław Lange, Jadwiga Radkiewicz, Ryszard Kurp, Zuzanna Jąder, Jacek Skrobisz, Artur Łoziński, Janusz Mrozkowiak. Zmianie ulegał również jej wizerunek wewnętrzny. Stopniowo wyposażano szkołę w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne. Zaczęto od zakupu telewizorów, potem magnetowidów, aż wreszcie otwarto w szkole pracownię komputerową.

Szkoła przez kilka lat pełniła funkcję „szkoły wiodącej”. Znaczyło to, że przejęła na siebie obowiązki szerzenia nowych form i metod nauczania jak również wychowania. Poza tym uczniowie i nauczyciele zobowiązani byli do prezentacji dorobku szkoły na specjalnie organizowanych wystawach. Przez te lata w murach szkoły gościło wiele znakomitych osób. Byli wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Oświaty Bułgarii (1964 rok), byłej NRD (1963 rok), a nawet Etiopii (1985 rok). W 1965 roku szkołę zwiedzili dziennikarze z byłego Związku Radzieckiego, z czasopisma „Prawda”, a także redaktorzy z „Życia Warszawy”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 brali udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach, a także zawodach sportowych zajmując czołowe miejsca. Za szczególne wyniki w nauczaniu i wychowaniu szkołę odznaczono m.in. Medalem Rady Postępu Pedagogicznego, a także Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad Miejscami Walk i Męczeństwa.

Szkołę reprezentowała również Chłopięca Orkiestra Dęta, którą utworzono w 1971 roku. Pierwszymi dyrygentami orkiestry byli pracownicy Filharmonii Poznańskiej: Ignacy Bień i Alfred Ciechański. Zdobyła ona wiele zaszczytnych tytułów i brała udział w licznych koncertach organizowanych nie tylko w Polsce. Obecnie orkiestra przyjęła nazwę Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej, a prowadzi ją kapelmistrz Jarosław Goerlich.
Od ponad 40 lat uczniom towarzyszy sztandar, ufundowany przez POM (Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wolsztynie ), który przejął opiekę nad szkołą od Wolsztyńskiej Fabryki Mebli. Uroczystość przekazania sztandaru miała miejsce 17 września 1977 roku. 
Na terenie placówki powstał także kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne oraz sala gimnastyczna. Obecnie Szkoła Podstawowa nr 3 jest znana w województwie wielkopolskim dzięki tytułowi Najbardziej Usportowionej Szkoły, jak również dzięki laureatom różnych konkursów przedmiotowych. Szkołę Podstawową nr 3 ukończyło wiele osób, które są dziś znane w świecie muzyki, literatury, nauki i sportu.              

 


O NAS

Nasza szkoła to miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom.

Mieści się na dużym osiedlu, w przestronnym, monitorowanym budynku. 

Jest to szkoła ośmioklasowa z oddziałami przedszkolnymi i integracyjnymi.


WIĘCEJ...
HISTORIA

PATRON

OSIĄGNIĘCIA

STATUT SZKOŁY

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RADA RODZICÓW


ODDZIAŁY
PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA
W KLASACH 4-8


POMOC
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona w czasie bieżącej pracy oraz w formach odpowiednich do potrzeb.

Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, a w szczególności: pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi oraz terapeuci pedagogiczni.


PEDAGOG

PSYCHOLOG

LOGOPEDA

STOŁÓWKA

Szkolna stołówka to miejsce, do którego uczniowie ruszają w momencie, kiedy zabrzmi dzwonek rozpoczynający przerwę obiadową. Zorganizowana bezpiecznie i funkcjonalnie pozwaladzieciom komfortowo i w towarzystwie kolegówzjeść smaczny, odpowiednio zbilansowany, ciepły posiłek przy stolikach, przy których mają wystarczająco dużo miejsca, by w wygodny sposób zjeść obiad. Opiekunowie dzieci wpajaprawidłowe nawyki żywieniowe, przypominają o higienie rąk, dbają o odpowiednie warunki zapewniające spokojne spożycie posiłku, bez stresu i presji czasu. Wydzielone strefy pozwalają na bezproblemowe korzystanie ze stołówki młodszym dzieciom, jedzącym trzy posiłki dziennie i starszym, którzy według ustalonego harmonogramu, bez ścisku, posilają się między lekcjami. Wykwalifikowany personel wydaje około 500 posiłków dziennie, a urozmaicone obiady, z dodatkiem smacznego deseru, cieszą się dużym zainteresowaniem około 350 dzieci.

Opłatę za obiady należy uiszczać w wyznaczonym terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto nr 54 1020 4144 0000 6202 0150 6930 w dokładnej kwocie (wg wzoru):

ilość dni szkolnych x stawka obiadowa = dokładna kwota do zapłacenia

lub podaną przez intendenta w e-mailu, jeśli w poprzednim okresie rozliczeniowym wynikła nadpłata.

W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, wycieczka, zawody, zdarzenie losowe) odpisy z obiadów należy zgłaszać:

  • w dniach poprzedzających odpis - u wychowawców świetlicy (dziecko lub rodzic/opiekun), u intendenta (mailowo) lub przez zakładkę na stronie internetowej szkoły: https://sp3wolsztyn.pl/formularz-obiady.html#a
  • w dniu, kiedy dziecko nie będzie na obiedzie do godziny 800 wyłącznie mailowo na adres: intendent@trojkawolsztyn.onmicrosoft.com podając: imię, nazwisko i klasę dziecka (tylko zgłoszenia mailowe są podstawą do odpisu)

W sprawach innych można kontaktować się z intendentem pod numerem telefonu 513 097 850 (telefonicznie lub sms).

Szczegółowy regulamin korzystania ze stołówki szkolnej umieszczony jest na Karcie zgłoszenia dziecka na obiady.

  

 


JADŁOSPIS KLASY I-VII

JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE

ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ NA OBIEDZIEŚWIETLICA

Świetlica szkolna to wyjątkowe miejsce w szkole. Dzięki wychowawcom, dzieci mogą bezpiecznie i ciekawie spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje lub zajęcia dodatkowe. To miejsce, gdzie podopieczni czekają na powrót rodziców z pracy, gdy jeszcze samodzielnie nie mogą wrócić do domu.

Działania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy to rozmowy indywidualne, planowanie pracy, opieka i bezpieczeństwo w czasie zajęć i projektów, to także propagowanie zdrowia poprzez odpowiednie do pory roku ubieranie się, odżywianie, higienę psychiczną i fizyczną, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz współpraca z rodzicami i wychowawcami.

wiecej...TRÓJKA W RUCHU

Trójka sportem stoi.

Od wielu lat w naszej szkole funkcjonują klasy ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego. Dzięki zaangażowaniu młodych sportowców i nauczycieli niejednokrotnie stawaliśmy na podium w rankingu Najbardziej Usportowionej Szkoły w Wielkopolsce.

 >> Trójka w ruchu FB


BIBLIOTEKA

 

 

test


Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Adres: ul. Konopnickiej 1, 64-200 Wolsztyn
tel./fax. 68 347 35 57

sekretariat@sp3wolsztyn.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
kontakt@rodo-leszno.com.pl

 Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by sp3wolsztyn.pl 2015 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"

stat4u